Avskrivningar

Avskrivningar är periodiserngar av utgifter för anläggningstillgångar. Avskrivningsbart belopp är anskaffningsvärde minus ev. restvärde (värde på tillgången efter nyttjandeperioden).

Nyttjandeperiod, den tid som tillgången blir utnyttjad.

Planenlig avskrivning

Anskaffningsvärdet - restvärde / nyttjandeperiod
I slutet av varje år läggs årets planenliga avskrivningar till ackumulerade avskrivningar.

Räkenskapsenlig avskrivning

Huvudregeln 30%

Ingående skattemässigt restvärde (Ing. värde) = IB anskaffningsvärde - IB ackumulerade avskrivningar - IB överavskrivningar.

Ing. värde =
Årets inköp +
Årets förs. -
Bokfört värde =
Lägsta värde x 0,7

Kompletteringsregeln 20%

Inventerierna måste finnas kvar, annars ska det räknas bort.

Anskaffningsår Kvarv.ansk.v.
Beskattningsåret x 80%
1 år före x 60%
2 år före x 40%
3 år före x 20%
Lägsta värde =

1229 Ack. avskr. på inventarier och verktyg
1249 Ack. avskr. på bilar och andra transportmedel
2150 Ackumulerade överavskrivningar
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg
7834 Avskrivning på bilar och andra transportmedel
8850 Överavskrivningar

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License