1070 Goodwill

Goodwill uppstår oftast vid verksamhetsöverlåtelser eller företagsöverlåtelser. Det är del av köpesumman som inte kan hänföras till någon tillgång. Avskrivning görs enligt planenliga avskrivningar. Avskrivning på goodwill bokförs på konto 7817 Avskrivningar på goodwill.

1
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License