Kontoplantest

1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar Anskaffningsvärde för fast monterade maskiner, större grundutrustning.
8819 Återföring från periodiseringsfond Debitera aktuell periodiseringsfond och kreditera konto 8819.
8850 Överavskrivningar Se Avskrivningar.
2150 Ackumulerade överavskrivningar Se Avskrivningar.
1249 Ack. avskr. på bilar och andra transportmedel Se Avskrivningar
1229 Ack. avskr. på inventarier och verktyg Se Avskrivningar
7834 Avskrivning på bilar och andra transportmedel Se Avskrivningar.
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg Se Avskrivningar.
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier Debiteras för avskrivningar enligt plan. Vid behov, se underkonton. Se Avskrivningar.
6250 Postbefordran För postavgifter som t.ex. frankeringsavgifter, frimärken och adressändring.
6310 Företagsförsäkringar Erlagda premier för t.ex. egendoms, ansvars, brand, avbrotts, inbrottsförsäkringar.
2647 Ing. moms omvänd skattskyldighet Se Omvänd skattskyldighet.
2617 Utg. moms omvänd skattskyldighet, 25% Se Omvänd skattskyldighet.
4425 Ink. tjänster i Sv, omvänd skattskyldighet, 25% Se Omvänd skattskyldighet.
3231 Förs. inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet Se Omvänd skattskyldighet.
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill Vid intern representation. Se Representation.
7631 Personalrepresentation, avdragsgill Vid intern representation. Se Representation.
6072 Representation, ej avdragsgill Vid extern representation. Se Representation.
6071 Representation, avdragsgill Vid extern representation. Se Representation.
8423 Räntekostnader för skatter Räntekostnader på skattekonto.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License