Kontoplantest

3106 Försäljning av varor, inom EU Utförsel - försäljning inom EU / EG. Skriv köparens VAT-nummer på fakturan och lägg inte på moms....
3105 Försäljning av varor, utanför EU Export, försäljning utanför EU / EG. Ingen moms. Redovisa försäljningen i Skattedeklaration, ruta...
1810 Aktier Kortfristiga placeringar. Normal aktiehandel. Se Aktiehandel.
1790 Övriga förutbetalda kostnader Se t.ex. 5010 Lokalhyra.
1710 Förutbetalda hyreskostnader Se 5010 Lokalhyra.
1519 Nedskrivning av kundfordringar Se Kundförlust
1515 Osäkra kundfordringar Se Kundförlust
1480 Förskott för varor och tjänster Förskott för varor och tjänster till leverantör. à contobetalning. Avdrag för moms vid förskott...
1385 Värde av kapitalförsäkring Inbetalde premier till en kapitalförsäkring (K-försäkring) är inte avdragsgilla.
1383 Deposition Vid lämnad deposition - långfristig 1383, kortfristig 1688. Alternativt kan 1689 Övriga kortfristiga...
1280 Förskott för maskiner / inventarier Förskott för maskiner, inventarier, bilar, datorer. När transaktionen är klar ska förskottet...
1240 Bilar och andra transportmedel Bilar och andra transportmedel. Debet Belopp Kredit Belopp 1930 xx 1240 xx 1249 xx (3974) xx ...
1220 Inventarier och verktyg Som gruppkonto för samtliga inventarier eller inventarier som avses att användas på hjälpavdelningar...
7817 Avskrivningar på goodwill Planenlig avskrivning på goodwill se även konto 1070 Goodwill
1070 Goodwill Goodwill uppstår oftast vid verksamhetsöverlåtelser eller företagsöverlåtelser. Det är del av...
6992 Övriga ext.kostnader, ej avdragsg. Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. PBot, parkeringsböter, böter, gåvor / gåva till...
6990 Övriga externa kostnader Bolagsverket - regestreringsbevis, revisorändring. Påminnelseavgifter och dröjsmålsavgifter.
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla Medlemsavgifter är oftast inte en skattepliktig intäkt för t.ex. föreningen och därför ingen...
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla
6920 Friskvård Friskvård i enskild firma.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License