Alla sidor

1070 Goodwill
Goodwill uppstår oftast vid verksamhetsöverlåtelser eller företagsöverlåtelser. Det är del av...
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde för fast monterade maskiner, större grundutrustning.
1220 Inventarier och verktyg
Som gruppkonto för samtliga inventarier eller inventarier som avses att användas på hjälpavdelningar...
1229 Ack. avskr. på inventarier och verktyg
Se Avskrivningar
1240 Bilar och andra transportmedel
Bilar och andra transportmedel. Debet Belopp Kredit Belopp 1930 xx 1240 xx 1249 xx (3974) xx ...
1249 Ack. avskr. på bilar och andra transportmedel
Se Avskrivningar
1250 Datorer
Utgifter för hårdvara. Datorer, servrar, skrivare m.m.
1280 Förskott för maskiner / inventarier
Förskott för maskiner, inventarier, bilar, datorer. När transaktionen är klar ska förskottet...
1383 Deposition
Vid lämnad deposition - långfristig 1383, kortfristig 1688. Alternativt kan 1689 Övriga kortfristiga...
1385 Värde av kapitalförsäkring
Inbetalde premier till en kapitalförsäkring (K-försäkring) är inte avdragsgilla.
1480 Förskott för varor och tjänster
Förskott för varor och tjänster till leverantör. à contobetalning. Avdrag för moms vid förskott...
1511 Kundfordringar, ROT och hushållsarbeten
Se Fakturamodellen
1513 Kundfordringar - delad faktura
Se Fakturamodellen
1515 Osäkra kundfordringar
Se Kundförlust
1519 Nedskrivning av kundfordringar
Se Kundförlust
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda
T.ex. förskott, lån eller privata kostnader som ska dras på lön.
1710 Förutbetalda hyreskostnader
Se 5010 Lokalhyra.
1790 Övriga förutbetalda kostnader
Se t.ex. 5010 Lokalhyra.
1810 Aktier
Kortfristiga placeringar. Normal aktiehandel. Se Aktiehandel.
1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar
Enligt ÅRL ska aktier och andelar som är omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets...

page 1 of 8123...78next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License